BACK
黄芳星小姐の ビジネス中国語講座

「会社の売り上げを尋ねる 」 ★ 


 A.
年商はどのぐらいですか。 

 B.
本社の年商は10億程度です。

 A.
おたくの製品の主な市場はどこですか。

 B. 私どもの販売地域は主に東南アジアです。

 A.マーケットシェアはどのくらい占めていらっしゃいますか。

 B.この製品は市場の70%を占めています。

             
 

 
  Ni(3)men de nian(2)xiao(1)shou(4)e(2) da(4)yue(1) you(3) duo(1)shao(3)?

 
             
  
Ben(3) gong(1)si(1) de nian(2) xiao(1)shou(4) e(2) da(4)yue(1) shi(2) yi(4)
  zuo(3)you(4).

 
  
  
Gui(4) gong(1)si(1) chan(3)pin(3) de zhu(3)yao(4) shi(4)chang(3) shi(4)
  na(3)li(3) ?
  
 

  Wo(3)men de xiao(1)shou(4) di(4)qu(1) zhu(3)yao(4) shi(4) zai(4)
  dong(1)nan(2)ya(3).

   


  Ni(3)men de shi(4)chang(3) zhan(4)you(3)

 

  
Zhe(4) zhong(3) chan(3)pin(3) da(4)gai(4) you(3) bai(3) fen(1) zhi(1) qi(1) shi(2)
  de shi(4) chang(3) zhan(4) you(3) .


この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方は
こちらをクリックして下さい

    
 ( )内の数字は声調です。

 他にも使える表現

  

  1.現在の年間生産高はどれだけですか

   
   Xian(4)zai(4) de nian(2)sheng(1)chang(3)e(2) you(3) duo(1)shao(3)?
 

  2.年間生産高は15万セットです。
     
   
   
Nian(2) sheng(1)chang(3) e(2) shi(4) shi(2)wu(3) wan(4) tao(4).

  3.原料は国内調達ですか、それとも輸入ですか
   
   
    
Yuan(2)liao(4) shi(4) zai(4) guo(2)nei(4) diao(4)du(4), hai(2)shi(4) kao(4)
    jin(4)kou(3) ne?

  4.あの機械は何をするものですか。
   

   
    Na(4) bu(4) ji(1)qi(4) shi(4) zuo(4) shen(2)me yong(4) de?

  
5.生産の流れを知りたいのですが

   
   Wo(3) xiang(3) zhi(1)dao(4) sheng(1)chang(3) de liu(2)cheng(2).

これらの会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です

    


ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved