BACK
 黄芳星小姐のビジネス中国語講座

「価格を尋ねる」 ★ 


 A.
おたくのマザーボードを注文したいのですが、バイク便でカタログをお願いできますか。 

 B.
そちらの住所と受取人を教えてください。
  
 A. 台北県泰山郷大科路83号。受取人は総務課でいいです。

         数 日 後

 A. 型名XA−100とBN-60の価格を教えてくださいませんか。
 
 B.
値段は数量によりますが、大体どれぐらいですか。

 A. 各50個でしたら、いくらぐらいですか。

 B. XA-100は一個2800元、そしてSN-60は2560元です

 A.少々高いですね。この見積もり金額は何日まで適用されますか。

 B.今月の末までです。

 A.ちょっと検討してから、また連絡します。どうも有り難うございました。

            

 
 


   Wo(3) xiang(3) gen(1) gui(4)gong(1)si(1) ding(4)gou(4) zhu(3)ji(1)ban(3),
  qing(3) kuai(4)di(4) song(4) mu(4)lu(4) gei(3) wo(3) ke(3)yi(3) ma?

 

   Qing(3) gao(4)su(4) wo(3) gui(4)gong(1)si(1) de di(4)zhi(3) ji(2) shou(1)jian(4)ren(2)
  xing(4)ming(2).
.
 
 
   Tai(2)bei(3)xian(4) tai(4)shan(1)xiang(1) da(4)ke(1)lu(4) ba(1)shi(2)san(1) hao(4),
  shou(1)jian(4)ren(2) xie(3) zong(3)wu(4)ke(4) jiu(4) xing(2)le.
   
            数 日 後


 
  Qing(3)wen(4) xing(2)hao(4) XA−100 he(2) xing(2)hao(4) BN−60 de zhu(3)ji(1)ban(3)
  de jia(4)ge(2)?
 
 

   Jia(4)ge(2) yao(4) kan(4) ding(4)gou(4) shu(4)liang(4) er(2)ding(4),

   Qing(3)wen(4) shu(4)liang(4) da(4)gai(4) you(3) duo(1)shao(3)?

 
 
   Ge(4) wu(3)shi(2) ge de hua(4), da(4)gai(4) duo(1)shao(3) qian(2) ne?

 

  XA-100 xing(2) de shi(4) yi(2)pian(4) liang(3)qian(1)ba(1)bai(3) yuan(2),
  SN-60 xing(2)de shi(4) yi(2)pian(4) liang(3)qian(1)wu(3)bai(3)liu(4)shi(2) yuan(2).


 

  
Shao(1)wei(2) gui(4) le dian(3) ba! Zhe(4)ge bao(4)jia(4) dao(4) shen(2)me
.  shi(2)hou(4) you(3)xiao(4)?

 

  Dao(4) zhe(4)ge yue(4)di(3) you(3)xiao(4).
 
 

  Wo(3) kao(3)lv(4) yi(2)xia(4) zai(4) gen(1)ni(3) lian(2)luo(4), xie(4)xie!

この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方は
こちらをクリックして下さい

    
 ( )内の数字は声調です。

 他にも使える表現

  

  1.これはもう私どもの最低価格です

   
   Zhe(4) yi(3)jing(1) shi(4) wo(3)men de zui(4)di(1) jia(4)ge(2) le.
 

  2.大量発注すれば、多少の値引きがあるのでしょうか。
     
   
   Da(4)liang(4) ding(4)gou(4) de hua(4),
   ke(3)yi(3) gei(3)wo duo(1)shao(3) zhe(2)kou(4)

  3.10%はとても無理ですが、5%ならなんとかなります。
   
   九折絶對不可能、九五折的話可以設法努力辧到
   
Jiu(3)zhe(2) jue(2)dui(4) bu(4)ke(3)neng(2),
   jiu(3)wu(3) zhe(2) de hua(4) ke(3)yi(3) she(4)fa(3) nv(3)li(4) ban(4)dao(4),
    

  4.もし全額現金払いにしていただけるなら、2割引となります。
   

   
  
 Ru(2)guo(3) quan(2)e(2) fu(4) xian(4)jin(1) de hua(4),
   ke(3)yi(3) da(3) ba(1)zhe(2).
 

 
これらの会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です

    

ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved