BACK
黄芳星小姐の ビジネス中国語講座

「製品の紹介」 ★ 


 A.
おたく様の製品に興味がありますが、カタログを下さいませんか。 

 B.
これは私どもの最新のカタログですが、どうぞ。
  これをご覧下さい。新しく開発したばかりの製品です。

 A.
いままでの製品とどこが違いますか。

 B. 表面は傷つきにくくて、体積も小さくなりました。それに、他社の製品に
  比べてより省エネルギーです。


 A. 無料でサンプルをいただけませんか。

 B. 申し訳ありませんが、サンプルとしては差し上げられません。ショールームを
  ご案内いたします。

 A.じゃあ、お手数ですが、お願いします。

            

 
 
 
 
   Wo(3) dui(4) gui(4)gong(1)si(1) de chan(3)pin(3) you(3) xing(4)qu(4),
   ke(3)yi(3) gei(3) wo(3) yi(1)fen(4) chan(3)pin(3)mu(4)lu(4) ma?


 
   
             
  
 Zhe(4) shi(4) ben(3)gong(1)si(1) zui(4)xin(1) de chan(3)pin(3)mu(4)lu(4),
   qing(3)guo(4)mu(4)。
   Qing(3)kan(4)kan(4) zhe(4)ge。Zhe(4)shi(4) xin(1)kai(1)fa(1) bu(4)jiu(3) de chan(3)pin(3)
.

 
 
   Zhe(4)ge gen(1) yi(3)wang(3) de chan(3)pin(3) you(3) shi(2)me(2) bu(4)tong(2)?
  
 
   

   Zhe(4)ge de biao(3)mian(4) bu(4)rong(2)yi(4) gua(1)shang(1), ti(3)ji(1) ye(3)
  bian(4)xiao(3)le. Er(2)qie(3) bi(3) qi(2)ta(1) gong(1)si(1) de chan(3)pin(3)
  geng(4) jie(2)sheng(3)neng(2)yuan(2)

   


   Ke(3)yi(3) mian(3)fei(4) gen(1) nin(2) yao(4)ge yang(4)pin(3) ma?

 

   Zhen(1)shi(4) bao(4)qian(4), zhe(4)ge bu(4)neng(2) dang(1)zuo(4) yang(4)pin(3) song(4)
   nin(2). Wo(3) ke(3)yi(3) dai(4) nin(2) dao(4) zhan(3)shi(4)jian(1) kan(4)kan(4).
   diao(4)cha(2).


 
   
   
Na(4)me jiu(4) ma(2)fan(2) ni(3) le.


この会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です
上で聞けない方はこちらをクリックして下さい

    
 ( )内の数字は声調です。

 他にも使える表現

  

  1.これはわが社のベストセラーです

   
   Zhe(4)shi(4) wo(3)me gong(1)si(1) zui(4) chang(4)xiao(1) de chan(3)pin(3)?
 

  2.現在、この商品は供給が間に合いません。
     
   
   
Mu(4)qian(2) zhe(4)zhong(3) chan(3)pin(3) gong(1)bu(4)ying(4)qiu(2)

  3.どの部門が品質管理を扱っていますか。
   
   
   
Na(3)ge bu(4)men(2) fu(4)zhe(2) pin(3)guan(3) de gong(1)zuo(4)?
    

  4.この商品にはすでにかなりの注文を受けております。
   

   
  
Zhe(4)ge chan(3)pin(3) yi(3)jing(1) jie(1)dao(4) xiang(1)dan(1)duo(1) de ding(4)dan(1)

  
5.私どもの製品は国際市場に競争力があります。

   
   Wo(3)me de chan(3)pin(3) zai(4) guo(2)ji(4)shi(4)chang(3) shang(4) ju(4)you(3)
   jing(4)zheng(1)li(4)
.

 
これらの会話を聞いてみましょう → 再生するにはプラグインが必要です

    ぜひ、使ってみましょう!


来月もお楽しみに! リクエスト等がありましたら、黄宛てメールをお寄せ下さい。
<黄芳星> 

  
                       

                   Copyrights Taiwan Mitakai All rights reserved